Speciale aandacht

 

Meldingsplicht betreffende de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Engelse benaming GDPR


WW GENT - PRIVACYVERKLARING

 

ALGEMEEN KADER.

U heeft in de media de laatste tijd ongetwijfeld reeds veel gehoord over privacy en de bescherming van persoonsgegevens. een van de redenen waarom hier zoveel aandacht naar gaat is het feit dat vanaf 25 mei 2018 een nieuwe regelgeving van kracht is : de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend onder de Engelse benaming GDPR, General Data Protection Resolution.
Het is namelijk de bedoeling om de bestaande regels inzake privacy aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit, de regels in heel Europa te harmoniseren en u meer toezicht te geven op uw persoonsgegevens.

 

PRIVACY EN VEILIGHEID

1. De verantwoordelijke binnen de vereniging WW Gent - Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars - voor de verwerking van de persoonsgegevens is :
Claeys Marcel, Westergemstraat 255, 9032 Wondelgem, tel 09 258 14 60, e-mail adres marcel.claeys.wwg@outlook.com.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…) en met welk doel ?
a. Uw voornaam en familienaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van tijdschriftjes, nieuwsbrieven, en informatie ;
b. geboortedatum, gebruikt voor het bijhouden van statistieken ;
c. bewijs van het aanvankelijk samenwonen, en
d. overlijdensattest van de echtgenoot/echtgenote of partner. Dit om te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals vereist in de statuten.
e. De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden of om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren.
De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen.
De vereniging bewaart uw naam en telefoonnummer tot uiterlijk vijf jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname.
Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Hoe worden uw gegevens beveiligd ? WW Gent vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van het antivirusprogramma Avira en plaatsen we alle gegevens op een stick.

5. Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, klachten, vragen.
5.1. Via de ledenadministratie (marcel.claeys.wwg@outlook.com) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.
5.2. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de ledenadministratie marcel.claeys.wwg@outlook.com.

6. Meldplicht datalekken.
Bij kwijtraken van een USB -stick, diefstal van een laptop, inbraak door een hacker, persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd, hacking, malware of fishing, persoonsgegevens aan verkeerde persoon verstuurd, dient de contactpersoon direct te worden verwittigd om de nodige stappen te doen. De contactpersoon bij WW Gent is
De Wilde Rita. Alle lekken van gegevens worden gemeld in een register.

7. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de vereniging bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

 

WW Gent.